TOKONI 'A E PULE'ANGA KANATA KI HE POTUNGAUE MO'UI


TOKONI 'A E PULE'ANGA KANATA KI HE POTUNGAUE MO'UI
Na’e faingamalie ‘a e Potungaue Mo’ui ‘a Tonga he tokoni fakapa’anga ofi ‘i he pa’anga Tonga ‘e 160,000 (CAD100,000) mei he Pule’anga Kanata ‘o fakafou mai ‘i honau Va’a Ngaue ki Muli ‘i Nu’usila, ke fakaivia ‘aki e ngaahi ngaue ‘oku fakahoko ‘e he Va’a Ngaue ki Tu’a ‘a e Potungaue Mo’ui, ki hono tukuatu e ngaahi fakamatala fekau’aki mo e COVID-19 ki he kakai ‘o e fonua. ‘I he taimi tatau ‘oku fai mo e a’u tonu ki he ngaahi tukui kolo ‘o ngaue fakataha mo e ngaahi kupu fekau’aki ke akonekina mo fakaivia e kakai kenau mateuteu fakasino, faka’atamai mo fakaeloto/fakalaumalie ke nau malava ‘o malu’i kinautolu mo honau ngaahi famili, pehe ki he kolo moe fonua fakalukufua mei he ngaahi ta’au ‘o e COVID-19 ‘o ka a’u mai ki Tonga ni.
‘Oku hounga ki he Potungaue ‘a e fu’u ‘ofa ko’eni mei he Pule’anga Kanata pea mo e fakamalo’ia ‘a e ngaahi tokoni kotoa pe kuo nau foaki ki Tonga ke fakamalohia ‘aki e ngaahi ngaue ‘oku fakahoko ki hono tau’i ‘o e COVID-19 pea pehe ki he ngaahi polokalama kehe pe.
 

Like, Share or Print!: