FAKAKOUNA E MINISITA MO’UI ‘A TONGA KE ME’A KO E HUUFI 'O E FAKATAHA HONO 9 ‘A E KAUTAHA ‘A MAMANI MA’AE KAU NEESI PULE FAKAFONUA MO E KAU MA’ULI FAKAPALOFESINALE

19 Sune, 2020

Na'e fakakouna 'a e 'Eiki Minisita Mo'ui 'a Tonga Hon. Associate Professor 'Amelia Afuha'amango Tu'ipulotu ke ne fakahoko e me'a ke faka'ilonga'i e huufi e polokalama pongipongi 'i he fakataha hono 9 'a e Kautaha Mo'ui 'a Mamani (WHO) ma'ae kau Neesi Pule Fakafonua mo e kau Ma'uli Fakapalofesinale 'i he 7 efiafi 'aho Falaite 19 Sune, 2020 'o ngaue'aki pe e 'initaneti koe'uhi ko e ngaahi fakataputapui e fefolau'aki.

Na'e fakatefito e fakataha e ta'u ni ki hono fakaivia e kau neesi mo e kau ma'uli lolotonga e mahaki fakamamani lahi ko e COVID-19, faka'aonga'i e ngaahi 'ilo 'oku 'i he fuofua lipooti ko e State of the World's Nursing 2020 mo e ngaahi ola pau 'o e ngaahi fakatotolo mo e fakamo'oni fekau'aki mo e ngaue e kau ma'uli pea mo hono faka'ilonga'i e ngaahi fiema'u vivili ki he palani ngaue 'oku hu'u ki ai e founga ngaue 'a e kau neesi mo e kau ma'uli.

Na'e kamata 'a e fakataha 'e he Neesi Pule 'a e WHO, Elizabeth Iro pea hoko ki he fakataukei mo e ‘asenita pea me'a leva e 'Eiki Minisita 'a Tonga ko e huufi ia e fakataha mahu'inga ni.

Hili e fakataha, na'e fakamalo mai e Neesi Pule 'a e WHO ki he fakamatala mo e lipooti na'e tukuange mei Tonga ni pea ne to e fakaha 'a 'ene faka'apa'apa makehe ki he 'Eiki Minisita koe'uhi ko e fakalotolahi 'i he'ene me'a he huufi e fakataha.

Na'a ne fakamalo ki he 'Eiki Minisita koe'uhi 'oku 'ikai ngata pe 'ene ngaue lelei 'i Tonga ka kuo hoko ia ko e taki 'i he tu'unga fakavaha'apule'anga 'i hono lakanga ko e memipa 'o e Poate Pule 'a e Kautaha Mo'ui 'a Mamani.

Na'e fakaha ai pe 'e he Neesi Pule 'a e WHO 'a 'ene fiefia 'i he fengaue'aki vaofi pea mo 'ene vekeveke ke fakapapau'i 'oku tokangaekina e mo'ui e kakai kae tautautefito ki he kakai 'oku faingata'a'ia ange.

‘Oku kau 'a Tonga ‘i he ngaahi fonua 'e 194 'oku nau memipa ki he Kautaha Mo'ui 'a Mamani.

NGATA'ANGA

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy