AKO FAKAANGAANGA 'A E KAU NGAUE LAINE MU'A

Na'e fakahoko 'i he 'Aho Tusite 16 Sune, 2020 'a e fuofua ako fakaangaanga 'a e kau ngaue laine mu'a fakatatau ki he tu'utu'uni mei he Komiti Fakafonua ki hono Pule'i 'o e Me'a Fakafokifa.

Ko e konga eni e ngaahi ngaue ke mateuteu ange 'a Tonga ki hono tali teke'i e COVID-19 pea mo vakai'i e founga ngaue ki hono talitali ha kau pasese 'i ha taimi 'e fakafoki mai ai e kau Tonga 'oku nau tukuvaka 'i muli lolotonga e ngaahi fakataputapui fakamamani lahi.

Na'e ma'u ai e faingamalie ke akoako e ngaahi kupu fekau'aki honau takitaha fatongia 'o ka fai mai ha folau pea mo 'ene felave'i mo e ngaahi palani fakalukufua pea 'ilo ai e ngaahi matavaivai ke fakalelei'i ke fakasi'isi'i ai ha faingamalie ke hu mai pea mafola e COVID-19.

Koe'uhi 'oku fiema'u ke tuhotuhani e ngaahi teunga malu'i na'e 'ikai ai ke ngaue'aki e ngaahi teunga malu'i he fakaangaanga ka e feinga pe ke tanaki mo tauhi ke toki ngaue'aki 'o ka hoko mai e mahaki fakamamani lahi ni.

Na'e kamata 'a e ako pe fakaangaanga ko eni mei he Mala'evakapuna Fakavaha'apule'anga Fua'amotu 'a ia ne ngaue'aki e kau neesi 'e toko 50 mei he 'Apiako Neesi Kuini Salote kenau fakaangaanga e kau pasese pea tataki mai ai pe 'e he kau Polisi e fononga 'i ha ngaahi pasi ki he Hotele Tanoa 'a ia 'oku fakaangaanga ke hoko ko ha feitu'u ke kolonitini ai e kau folau mai pea le'ohi 'e he Kau Tau 'a 'Ene 'Afio.

Hili e fakaangaanga, na'e fakataha ai pe e ngaahi kupu fekau'aki 'o vahevahe 'enau ngaahi tokoni ki ha ngaahi founga ke ma'opo'opo ange ai e ngaue.

‘Oku mahino foki ko e fuofua fakaangaanga pe eni pea 'oku fiema'u ia ke toutou 'ahi'ahi ke maau ange e founga ngaue he ko e lahi ange e 'ahi'ahi mo e fakaangaanga ko e mateuteu ange ia.

‘Oku fakahoko e ako fakaangaanga hono hoko he Tusite 23 Sune, 2020 mei he Mala'evakapuna Fakavaha'apule'anga Fua'amotu ki he Hotele Tanoa. 'Oku fiema'u ke mavahe 'aupito e taha kotoa tukukehe kinautolu 'oku fakamafai'i mei he ngaahi 'elia ni mei he 10 pongipongi ki he 3 efiafi.

‘Oku fakamalo atu ai pe ki he kakai e fonua 'i he'enau talangofua ki he ngaahi fekau ke malu ange 'a Tonga.

Ki ha to e fakaikiiki, fetu'utaki ki he fika telefoni 0800933.

NGATA'ANGA

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy