Ko e ngaahi fakamatala fakaikiiki ki he kau pasese fakafoki ki Tonga

* Ko Tonga ‘oku kei hao mei he COVID-19.

* ‘Oku fai ‘a e ngāue mālohi ke fakasi’isi’i e faingamālie ke hū mai ai e vailasi ki Tonga ni

* ‘I he tu’unga fakamāmanilahi, ‘oku kei ‘alu pē ki ‘olunga ‘a e tokolahi ’o kinautolu ‘oku ma’u he COVID-19

* 'Oku te’eki ai foki ke ma’u hano faito’o pē huhu malu’i

* ‘Oku mātu’aki mahu’inga ‘aupito ke to e mālohiange ’etau feinga ke malu’i e mo’ui ‘a hotau kakai

Ki he fakaikiiki: Briefing Booklet (faka-tonga)

Like, Share or Print!: