‘A’ahi e Va’a Tokangaekina e Mo’ui Lelei e Nifo mo hono Ngaahi Konga ki Vava’u

‘A’ahi e Va’a Tokangaekina e Mo’ui Lelei e Nifo mo hono Ngaahi Konga ki Vava’u mo e Polokalama Malimali ma’ae fanau ako

‘E toki foki mai mei Vava’u he faka’osinga e uike ni ‘a e timi mei Vaiola mei he Va’a Tokangaekina e Mo’ui Lelei e Nifo mo hono Ngaahi Konga hili ia hono fakakakato e ‘a’ahi fakata’u ki he ngaahi ‘apiako lautohi, akoteu, ako tokamu’a pehe ki he ngaahi senita ki he kau faingata’a’ia ‘i he polokalama tokoni ‘oku ‘iloa ko e Malimali ‘a ia ‘oku fakapa’anga ‘e he Va’a Tokoni ‘a e Pule’anga ‘Aositelelia.

Kuo kakato ‘enau ‘a’ahi ki he kotoa e ngaahi ‘apiako lautohi ‘a Vava’u ‘o kau ai mo e ngaahi ‘otu motu pea ‘oku fakafuofua kuo ofi he fanau ako ‘e 2,400 mei he ‘apiako lautohi ‘e 31 mo e ako siasi ‘e 2 ‘i Vava’u kuo nau a’u ki ai.

Ko e taumu’a ke ako’i kei taimi e fanau ki he ngaahi founga totonu ke fakasi’isi’i ai e palopalema ki he nifo he ‘oku sai ange e faka’ehi’ehi he toki faito’o ha palopalema. Ko e polokalama ko eni ‘oku hanga ai ‘e he timi ‘o sivi’i e nifo e fanau pea nau lipooti e ngaahi palopalema ki he kau toketa mo e kau ngaue ‘i he takitaha motu ke ngaahi kei taimi pea fakasi’isi’i ange ai e ta’aki nifo.

‘Oku nau tufa e koa, polosi mo e kilimi fufulu nifo na’e foaki ange ‘e ‘Aositelelia. ‘Oku to e kau he polokalama ‘a’ahi e fakamalohisino pea mo hono ako’i e fanofano. Neongo ko e ta’u lahi eni hono ako’i eni ‘i he Polokalama Malimali ka ‘oku to e mahu’inga ange foki eni he taimi e teuteu e fonua ki he COVID-19.

Na’e to e lava foki e tokoni ki he ngaue fakafaito’o ‘i he kiliniki ‘a Vava’u ‘i he ‘a’ahi ko eni.

‘Oku hounga’ia e timi koe’uhi ko e me’a’ofa mai e flouride ‘e Dr. Sayuri mo Dr. Kohji Kawamura mei Siapani.

Kuo ‘osi tufaki foki e naunau ia ki he ongo Niua pea ko e foki mai eni e timi kenau teuteu e ‘a’ahi ki Ha’apai pea mo ‘Eua.

Ko e ta’u eni ‘e 22 e lele ‘a e polokalama tokoni ko eni ‘a ia ko e hoa ngaue ia ‘a e Potungaue Mo’ui, Potungaue Ako mo e Akongaue pea mo e South Pacific Medical Team mei Siapani. ‘Oku kau atu ki he ngaue ko eni ‘a Dr. ‘Amanaki Fakakovikaetau, Dr. Sisilia Fusi Fifita, Dr. Susitina Pasikala, Silia Latu, Akiheuho Manu, Lio Ponove, Adrianna Latu, pea mo Salote Tu’iniua mo Matangisina Fehoko mo ‘enau timi mei Vava’u.

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy