Na’e lava lelei atu e timi mei Vaiola ko ha tokoni ‘i he uike kuo’osi ‘aho 12 ‘o Me

Na’e lava lelei atu e timi mei Vaiola ko ha tokoni ‘i he uike kuo’osi ‘aho 12 ‘o Me ki ha tafa fakafokifa ‘o ha fefine ta’u 24 ‘i he Falemahaki Pilinisi Ngu ‘i Vava’u. Na’e taki heni ‘a Dr. Selesia Fifita pea folau atu mo Dr. Falahola Fuka mo Dr. Patrick Penitani. Na’e ola lelei e folau pea ‘oku mo’ui lelei e fefine ni.

Na’e foki mai ai pe e timi mo e tangata’eiki ta’u 58 mo e ki’i leka ta’u 4 ne fiema’u ke fakafolau fakavavevave mai ke faito’o ‘i Vaiola.
Ko e Toketa Pule Le’ole’o ‘i Vava’u ko Dr. Elizabeth Taufateau.

Like, Share or Print!: