Kuo tali ‘e he Poate Pule ‘a e Pangike ‘a Mamani ‘i he ‘aho 12 Me, 2020 ke foaki e US $8.4 miliona ko e tokoni ki Tonga

Tukukehe e tokoni koia, na’e to e tuku mai ‘e he Pangike ‘a Mamani ha pa’anga ‘e TOP6.1 miliona makehe ke tokoni ki he ngaahi ngaue ke mateuteu ange ai ‘a Tonga ki he COVID-19 ‘a ia ‘e lava ke fakatau’aki e ngaahi naunau fakafaito’o ‘oku matu’aki fiema’u ‘o kau ai e teunga malu’i (PPEs) ma’ae kau ngaue pehe ki he ngaahi misini kehekehe (ventilators, monitors).

‘Oku hounga’ia foki e Potungaue Mo’ui ki he tokoni lahi ko eni mei he Pangike ‘a Mamani.

‘Oku hoa ngaue ‘a e Pangike ‘a Mamani mo e ngaahi fonua ‘e 12 ‘i he Pasifiki ‘i ha ngaahi ngaue kehekehe (projects) ‘e 86 ‘a ia ‘oku fakapa’anga’aki ‘a e US $ 8.1 piliona ‘i he ngaahi sekitoa kehekehe ‘o kau ai e ngoue, fefolau’aki vakapuna mo e fefononga’aki, matu’uaki e feliuliuaki ‘o e ‘ea, tu’utu’uni ngaue faka’ekonomika, ako mo e ma’ungaue, ma’u’anga ivi, toutai, mo’ui, tokangaekina e ‘ekonomika fakalukufua, fakalakalaka he ngaahi feitu’u ki ‘uta, fetu’utaki mo e takimamata.
 

Ko e founga ngaue ‘a e Pangike ‘a Mamani ki hono tali teke’i e COVID-19:
 

Ko e taha e ngaahi sino’i tokoni fakaepa’anga mo e ‘ilo lahi taha ki he ngaahi fonua langalanga hake ‘a e Pangike ‘a Mamani pea ‘oku nau ngaue fakavavevave ‘i he ngaahi tafa’aki kehekehe ke tokoni’i e ngaahi fonua langalanga hake ke lelei ange ‘enau mateuteu ki he mahaki fakamamani lahi ko eni.

‘I he mahina ‘e 15 ka hoko, temau tuku atu ha US $160 piliona ko e tokoni fakapa’anga ke tokoni ki he ngaahi fonua memipa ‘i ha ngaahi founga ke malu’i ai e kakai masivesiva ange mo tu’ulaveangofua, poupou ki he ngaahi pisinisi mo hono fakaakeake ‘a e ‘ekonomika pea kau ai mo ha US $50 piliona mei honau va’a Tokoni Fakavaha’apule’anga ki he Fakalakalaka ‘a ia ‘e foaki e konga pea no e konga ‘i ha tu’unga ‘oku tokoni lahi ai ki he ngaahi fonua memipa.

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy