FANONGONONGO FAKAFO'OU 'O E TAPUNI FAKATAPUTAPUI FAKAFONUA (3 'Epeleli 2020)

(Kupu 36 mo e 37 ’o e Lao ki hono Pule’i ’o e Me’a Fakafokifa 2007)

Fakatatau ki he kupu 36 mo e 37 ’o e Lao ki hono Pule’i ’o e Me’a Fakafokifa 2007, ’oku ou fakafo’ou ’i heni ’a e Fanongonongo Tapuni Fakataputapui Fakafonua ’o e ’aho 26 Ma’asi 2020 ke ngaue’aki ki he kotoa ’o e fonua mo e ngaahi potutahi ’o Tonga ke hoko atu ’o kamata ngaue’aki mei he 1.00 pongipongi ’o e ’aho Sapate 5 ’o ’Epeleli 2020 ki he 1.00 pongipongi ’o e ’aho Sapate 12 ’o ’Epeleli 2020, tukukehe ka toe fakafo’ou.

(1) Kuo pau ke hoko atu hono ngaue’aki ’o e ngaahi tu’unga mo e ngaahi makatu’unga ’o e Fanongonongo Tapuni Fakataputapui Fakafonua ’o e ’aho 26 ’o Ma’asi 2020.

(2) Kuo pau ke tanaki ’a e ngaahi ngaue ko eni ki he Tepile A ’o e Fanongonongo Tapuni Fakataputapui Fakafonua ’o e ’aho 26 ’o Ma’asi 2020–
(n) Kau fakamaketi mo e ngaahi maketi fe’ave’aki i he ngaahi kolo (ngoue mo e toutai);
(o) Ngaahi ngaue hū atu ki muli ’o e ngoue mo e toutai;
(p) Ngaahi Poloseki Langa moe ngaahi ngaue felave’i ’oku lolotonga fakahoko fekau’aki mo e Saikolone Fakatalopiki ko Gita;
(q) Fefononga’aki tahi ’i loto ’i he Ngaahi Tukui Motu ’o Ha’apai;
(r) Fefononga’aki tahi ’i loto ’i he Ngaahi Tukui Motu ’o Vava’u;
(s) Fefononga’aki tahi ’i loto ’i he Ngaahi Tukui Motu ’o Niua; moe
(t) Kotoa ’o e Kau Fakafofonga Lao ’oku ’i ai ’enau ngaahi hopo felave’i mo hono
maumau’i ’o e Lao ki hono Pule’i ’o e Me’a Fakafokifā 2007 pe Lao ki he
Mo’ui ’a e Kakai 2008.

(3) Kuo pau ke kamata ngaue’aki ’a e palakalafi –si’i  (n) ’i he ’aho Tokonaki 4 ’o ’Epeleli ’i he
1.00 pongipongi.

(4) Kuo pau ke kamata ngaue’aki ’a e palakalafi –si’i (o) ki he (t) ’i he ’aho Monite 6 ’o ’Epeleli
2020 ’i he 1.00 pongipongi.

https://bit.ly/3dWVvSf

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy