'Eiki Minisita Mo'oui (Facebook Page Launch)

‘Oku tau fakafeta’i kotoa pe ki he ‘Otua ‘i he ‘Ene ‘ofa mo e tauhi kuo fai ma’a Tonga lolotonga e faingata’a fakamāmani lahi ‘o e Mahaki Kolona Vailasi (COVID-19) ‘a ē ‘oku hoha’a ki ai ‘a māmani kātoa. ‘Oku a’u mai ki he ‘aho ni ‘oku kei hao pe ‘a Tonga, pea ‘oku ‘oatu ai e fakamālo lotohounga’ia ki he kakai ‘o e Fonua mo e ngaahi Kupu Fekau’aki ‘I he kei tākanga ‘etau fohe mo e fepoupouaki kotoa pē kuo tau feia ke tau’i ‘aki ‘a e faingata’a ni.

Koe’uhi ko e mahu’inga ki he Potungāue Mo’ui ‘a e fiema’u ke a’u atu ki he tokotaha kotoa ‘a e ngaahi fakamatala mahu’inga fekau’aki mo e Kolonavailasi pea pehē ki he ngaahi ngāue kuo fokotu’utu’u ki ai, kuo fokotu’u ai ‘a e peesi Facebook ‘a e Potungāue he ‘aho ni ke tukuange atu ai e ngaahi fakamatala ko ia. Fakatauange ‘e hoko eni ke fai ai ha fengāue’aki fakataha mo tokoni ki hono tufaki atu e ngaahi fakamatala totonu mo fe’unga ke langa hake e mo’ui mo e ngāue ‘oku tau lolotonga fakahoko ke a’usia e taumu’a – Ke a’u e ngaahi fakamatala totonu mo mo’oni fekau’aki mo e COVID-19 pea ki he ngaahi me’a kehe pe fekau’aki mo e mo’ui, ki he tokotaha kotoa he ‘otu Tonga ni, pea ke tokonia kinautolu ke faitu’utu’uni fakapotopoto kenau hao ai mo honau ngaahi fāmili mei he faingata’a ni, pea ke haofaki’i ai ‘a e Fonua fakalūkufua.

Koia, ‘oku ou fiefia ke fakaava ‘a hono fuofua luva atu (launch) e Peesi Facebook ‘a e Potungāue Mo’ui ‘a Tonga he ‘aho fakakoloa ni.
Tu’a ’ofa atu,

Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango Tu’ipulotu
‘Eiki Minisitā Mo’ui

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy