‘Eiki Minisita Mo’ui ke fakama’opo’opo e takitaha founga ngaue

Koe’uhi ‘oku mahino ki he Potungaue Mo’ui ‘a Tonga ‘a e mahu’inga e ngaue he kau’afonua ‘i hono ta’ota’ofi ‘a e faingamalie ke hu mai mo mafola ‘a e COVID-19, na’e fiema’u ‘e he ‘Eiki Minisita Mo’ui ke fakama’opo’opo e takitaha founga ngaue ‘o fakatahataha’i ‘a e ngaahi tu’utu’uni ngaue ke fenapasi mo e ngaahi fiema’u ketau mateuteu ange ‘i he Mala’evakapuna Fakavaha’apule’anga Fua’amotu ‘a ia ‘oku ‘i ai e timi ‘a e Potungaue Mo’ui.

‘Oku hounga’ia ‘a e Potungaue Mo’ui koe’uhi ko e fengaue’aki mo e ngaahi kupu fekau’aki ke fakatahataha’i e ngaahi fokotu’utu’u ke fa’ufa’u ha ngaahi tu’utu’uni ngaue lolotonga e taimi ‘oku to ai e mahaki fakamamani lahi ko e COVID-19.

Na’e lava atu e kau fakafofonga mei he ngaahi kupu fekau’aki kau ai ‘a e Tonga Airports Limited, ATS, Va’a Fefolau’aki Sivile, Potungaue Tukuhau mo e Kasitomu, Kolonitini ‘a e MAFFF, Pacific Energy (kau ‘utu), Palu Aviation (kau ‘enisinia vakapuna), Potungaue ki Muli, Potungaue Polisi pea mo e Potungaue Mo’ui kenau vakai ki ha ngaahi founga ngaue ke ta’ota’ofi ai e hu mai e COVID-19.

‘Oku fakamalo ‘a e Potungaue Mo’ui ‘i he loto lelei e ngaahi kupu fekau’aki kenau vahevahe ‘enau taukei ki he lelei fakalukufua. Na’e ha mahino mai ‘a e vave e ngaahi fokotu’u pea mo e poupou mei he kautaha vakapuna.
Na’e kamata ‘a hono na’ina’i ke ‘oua to e ‘i ai ha kau fakahekeheka ‘i he mala’evakapuna pea mo e tauhi e vamama’o. Na’e maau ‘a e ATS ‘a ia ne taki mai ai ‘a Tangimeimuli Kalaniuvalu mo ‘enau poupou pehe foki kia Sosefo Ngungutau, Kaitu’u Fotu pea mo Sililo ‘Ali mei he mala’evakapuna ke maau ange e check in ‘a e kau pasese mo ‘enau heka ki he vaka.

Na’e tu’uta e vakapuna ko eni ‘i he 7pongipongi pea na’e ‘ikai ha kau pasese na’e hifo mai.
Na’e tu’uta e vakapuna ke fakafolau atu e toko 21 ko e tokolahi taha ko e kau Siamane ko ‘enau folau ki Vanuatu kenau toki foki atu ki honau takitaha fonua.
Ko e ngaue ko eni ki hono fakatahataha’i e ngaue ‘a e ngaahi kupu fekau’aki ‘oku mahu’inga ia pea ‘oku fakamalo e Potungaue Mo’ui ki he fengaue’aki ko eni.

‘Oku ‘i mala’evakapuna foki e timi ‘a e Potungaue Mo’ui pea na’e fakaha ‘e Sela Fa’u mei he Potungaue Mo’ui ‘a e fakalakalaka ‘a e ngaue ‘i he ki’i taimi nounou pe pea mo e tukupa ke hokohoko atu e ngaahi ngaue ke laka ma’u pe kimu’a e ngaue.

‘Oku hounga’ia ‘a e ‘Eiki Minisita ki he ngaahi tokoni ‘a kinautolu ‘i he kau’afonua.
Malo e ngaue ‘aufuato mo e ‘ofa fonua.

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy