ONGOONGO TUKU ATU (22 ‘Epeleli, 2020)

Neongo ‘oku fakataputapui ke tu’uta mai e kau pasese ‘i he ngaahi vakapuna angamaheni ki he Mala’evakapuna Fakavaha’apule’anga Fua’amotu, ka ‘oku ‘i ai e ngaahi vakapuna ‘oku fakangofua ‘o kapau ‘oku nau kole ‘i he ngaahi makatu’unga pau pea fakakakato e ngaahi fiema’u.

Na’e tokanga e ‘Eiki Minisita Mo’ui ke fa’u ha palani fakalukufua ‘a e ngaahi kupu fekau’aki ‘i mala’evakapuna pea fakatahataha’i ai e ngaahi tu’utu’uni ngaue ke fakasi’isi’i ange e faingamalie ke hu mai ai ‘a e COVID-19.

‘Oku kole atu ai e tokoni ‘a e fonua tautautefito ‘a kinautolu ‘oku nau teu folau atu ‘i he vakapuna Air New Zealand ‘i he ‘aho Tu’apulelulu 23 ‘Epeleli ‘a ia ‘e tu’uta ‘i he 1:15 ho’ata.
‘Oku tau lalaka atu he ngaahi taimi na’e ‘ikai ketau ‘amanaki kiai pea ‘oku fiema’u ke fakatokanga’i ange e ngaahi liliu ‘i he mala’evakapuna ke maau ange pea lava ‘o tauhi e va mama’o tonu fakatatau ki he fale’i mei he Potungaue Mo’ui.

Kataki ‘o fakatokanga’i eni:

1. Ko e check in ‘e kamata ‘i he 10:30pongipongi. Kole atu kemou vave mai koe’uhi ‘e fiema’u e taimi fe’unga he ‘oku tokolahi e kau folau ka ‘e kei fiema’u ke tauhi e va mama’o. ‘E tokoni atu ‘a e ATS ki he check in.
2. Kataki ‘o fe’iloaki kimu’a e tuku pe drop off ‘a e pasese. ‘Oku ‘ikai ke fiema’u ke fakatahataha tokolahi ki he teminolo. Ko kinautolu pe ‘oku folau ‘oku fakangofua kenau ‘i he ‘elia ko eni pe terminal.
3. Kuo faka’ilonga’i e ngaahi tu’u’anga ki he check in. ‘Oku ngaue ki heni ‘a e Tonga Airports Limited.
4. Muimui ki he fakahinohino ‘a e kau ngaue ‘i mala’evakapuna ki hono fakahokohoko atu mei he laine ‘i tu’a ki he ‘elia check in. Tauhi e va mama’o.
5. ‘E tufaki atu heni e ngaahi foomu fefolau’aki ke fakafonu heni ke ‘oua ‘e fu’u tokolahi ‘i he matapa hu ki loto.
6. Ko e lava pe ho’o check in, fakaongoongo ki he fakahinohino ‘a e kau ngaue ki he hu ki he Immigration. ‘Oku ‘ikai ke to e lava ha hu kitu’a hili ho’o check in.
7. Fakapapau’i ‘oku ‘ikai ‘ova ho’o kato to’oto’o pe hand carry ‘i he kilo ‘e 7 he ‘oku ‘ikai fiema’u ke to e to’o hifo ha kato to’oto’o mei loto vakapuna pea ‘e lava ke tautea’i pe ‘e faka’auha eni ‘o kapau ‘e ‘ikai muimui’i.
8. Kataki ‘o ngaue’aki pe e ngaahi sea kuo faka’ilonga’i tukukehe kapau ‘oku ke folau mo ha fanau pe ko ho famili.
9. Fakaongoongo ki he fakahinohino ‘o e taimi heka ki he vakapuna. ‘E tokoni atu ‘a e kau ngaue ke tauhi e va mama’o.
10. ‘O kapau ‘oku ke ongo’i puke, kataki ‘o fakaha ki ha tokotaha ngaue ke fakahoko ki ha ‘ofisa mei he Potungaue Mo’ui mo e timi ‘i mala’evakapuna.

Fakamolemole ka ko e ngaahi liliu ko eni ke fakapapau’i ‘oku tau muimui ki he ngaahi fale’i ke kei hao ai pe ‘a Tonga.

Ko e ngaue ko eni ‘oku vakai’i ma’u pe pea ‘oku ‘oatu e fakamalo ‘a e Potungaue Mo’ui ki he kakai ‘o e fonua ‘i ho’omou tokoni.

Ki ha ngaahi fehu’i kataki fetu’utaki ki he 0800933.

Like, Share or Print!: