Talekita Seniale 'o e Kautaha Mo'ui 'a Mamani fakamatala ki he'ene 'a'ahi 'i he ta'u kuo'osi ki he ngaahi fonua 'i he Pasifiki

‘I he ouau tapuni ‘o e Fakataha Lahi ‘a Mamani ki he Mo’ui (World Health Assembly) hono 73, na’e kamata e me’a ‘a e Talekita Seniale ‘o e Kautaha Mo’ui ‘a Mamani, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ‘aki ha’ane fakamatala ki he’ene ‘a’ahi ‘i he ta’u kuo’osi ki he ngaahi fonua ‘i he Pasifiki ‘o kau ai ‘a Tonga ni.

Na’e mahino ‘a ‘ene mahu’inga’ia ‘i Tonga ni ‘i he’ene me’a makehe ki he’ene ‘a’ahi mai. Na’a ne fakaha ai na’e ‘i ai e fakaafe makehe hili ‘ene ‘a’ahi ki Tonga mo e faka’amu na’e lava e fokotu’utu’u ke ‘i ai tonu e kau neesi mo e kau ngaue mei he Potungaue Mo’ui ‘a Tonga kenau hiva ‘i he fakataha lahi fakata’u ko eni ke faka’ilonga’i e Ta’u ‘o e Kau Neesi.

Na’e fakaafe’i ‘e he Talekita Seniale e kau hiva ki Geneva, Switzerland hili e hiva talitali ‘i he’ene ‘a’ahi mai ki Tonga ni ka koe’uhi ko e ngaahi fakataputapui makatu’unga ‘i he COVID-19, na’e ‘ikai ke lava ai he ta’u ni neongo ‘ene faka’amu ‘e ‘i ai pe ha faingamalie ‘i he kaha’u he tolona atu e loa.

Neongo e ‘ikai lava atu e kau neesi mei Tonga mo ‘enau hiva ki Geneva, Switzerland ke kau ki he ouau ‘i he fakataha ma’olunga taha ki he mo’ui, na’e fakaha ‘e he Talekita Seniale ko e sote ‘oku ne tui ki he ouau tapuni ko e me’a’ofa ia mei he ‘Eiki Minisita Mo’ui ‘a Tonga lolotonga ‘ene ‘a’ahi he ta’u kuo’osi.

Na’a ne to e fakaha foki na’e foaki hono hingoa ko e Vai to ‘i Mo’ui Mapu ‘a Vaea.

Na’e pehe ‘e he Talekita Seniale ‘oku luva ‘ene lea tapuni ki he fakataha ma’ongo’onga ko eni ki he kau neesi mo e kau hiva ‘i Tonga ne nau palani kenau ‘i he fakataha mo ‘ene faka’amu ‘e kehe e ta’u kaha’u ke lava ange hono ngaahi kaungame’a mei Tonga mo e kotoa e Pasifiki.

Hili e talateu ‘o e me’a ‘a e Talekita Seniale pea ne toki hoko atu ki he ngaahi kaveinga kehe pea tapuni e fakataha ‘aho ua ko eni.

Na’e fakahoko e fakataha lahi e ta’u ni ‘o fakafou pe ‘i he ‘initaneti koe’uhi ko e ngaahi fakataputapui he fefolau’aki. Ko e angamaheni ‘oku folau atu e kau fakafofonga mei Tonga ni ki he ‘ulu’i ‘ofisi ‘i Geneva, Switzerland.

Na’e fakahoko e lipooti ‘a Tonga ni ki he fakataha ‘o e ta’u ni ‘e he ‘Eiki Minisita Mo’ui Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango Tu’ipulotu.

NGATA’ANGA

Kataki fakatokanga’i ange ko e ngaahi ‘ata ‘oku ha atu ko e ngaahi ‘ata mei he ‘a’ahi mai ‘a e Talekita Seniale ki Tonga ni ‘i ‘Aokosi, 2019.

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy