‘Oku ‘iai ha tu’utu’uni fakalao ki ha ni’ihi ‘oku nau fakafe’atun- gia e ngaue ‘oku fakahoko ki he COVID-19?

‘Io. ‘Oku ‘osi ‘iai pe Lao ‘oku fakamalumalu ki ai e ngaahi ngaue kotoa ‘oku fakahoko ki he COVID-19 ‘aia ko e Lao ki he Mo’ui ‘a e Kakai (Public Health Act 2008), pea pehe foki ki ha ngaahi tu’utu’uni fakapule’anga kuo tuku mai koe konga e tokateu moe ngaue ki hono tau’i e mahaki. Kapau ‘e ‘iai ha ni’ihi ‘oku nau talan- gata’a mo fakafe’atungia e ngaue ‘oku fakahoko, kapau ‘e faka’ilo pea mahino ‘oku ne mo’ua he Fakamaau’anga, koe tautea ‘oku ala a’u ki he $50,000 pe koe ngaue popula he ta’u e 5, pe koe fakatou’osi.

‘Oku matu’aki mahu’inga kemou ‘ilo ki he ngaahi tu’utu’uni fakap- ule’anga koia ki he ngaahi ngaue ‘oku fakahoko ki he COVID-19 ke tokoni ki ha’o faka’ehi’ehi mei hano maumau’i.

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy