Ngaahi Faka`aluma mo e Ngaahi fakamata- la `ikai mo`oni

‘Oku hoko e ngaahi fakamatala faka’aluma mo tukuhifo ha ni’ihi, pea pehe ki hono tufaki holo e ngaahi fakamata ‘ikai mo’oni he lolotonga ko’eni ‘etau fehangahangai moe faingata’a ni, ke ne fakatu- punga e toe faingata’a ange e fengaue’aki ‘ae Potungaue Mo’ui moe kakai koia ‘oku fai kiai e tokanga. ` I he ngaahi to’umahaki kimu`a ne hoko e ngaahi fakamatala tukuhifo mo fakaanga ke ne ta`ofi ai e ni`ihi koia ‘oku puke mei he ‘enau ‘asi mai kimu’a ‘o fekumi ki ha ngaahi faito’o pe fale’I mei he Potungaue Mo’ui. ‘Oku iku ai ki he ‘enau toitoi mo nofo pe ‘I honau ‘api `o fakatupunga ai e toe mafola atu ‘ae mahaki pea iku ai ki ha puke fakatokolahi ‘o malava ke mole ai e mate. ‘Oku toe uesia foki ai moe ngaue ‘ae Pule’anga ki ha ngaa- hi faitu’utu’uni mahu’inga ke fakahaofi ai e Fonua mei he mahaki ni.

`E hokohoko atu pe hono tukuatu e ngaahi fakamatala falala`an- ga ke ne tokonia e kakai ‘oe Fonua, kau ki heni e kau faiongoongo kenau fakapapau`i ko e ngaahi fakamatala kotoa pe `oku tuku atu kuo `osi fakamafai`i mei he Potungaue Mo’ui moe Pule’anga.

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy