Ko e ha nai e lahi e hoha`a e kakai ki he COVID-19?

‘Oku mahino koe mahaki fo’ou ‘eni pea ‘oku fakanatula pe ke fai e hoha’a moe ilifia. Ka ‘oku mahu’inga ke tau ako mei he hisitolia ‘oe ngaahi to’umahaki `i he kuohili. Na’e mahino na’e hanga `e he ilifia mo e loto hoha’a ‘o uesia e tu’unga mateuteu e kakai moe fonua ki hono matu’uaki e mahaki. ‘Oku `ikai tokoni ‘eni, he te ne tohoaki ai ‘ete tokanga ‘o mama’o mei he ngaahi fale’I moe fakahinohino​ ‘e tokoni ke te hao ai mei he mahaki. ‘Ikai ngata ai, ‘e holoa ai e ivi fengaue’aki moe Potungaue Mo’ui pea moe ngaahi kupu fekau’aki he ngaue fakataha ki hono ta’ota’ofi ‘ae mafola e mahaki.

Koe taimi ‘eni ‘oku fiema`u ai e ngaue fakataha ka `oku `ikai ko `etau fetukuaki mo tukuhifo ha taha pe ko ha Potungaue. ‘Oku matu’aki mahu’inga ketau tu`u fakataha ‘o fepoupouaki ke malu’i hotau fonua, pea pehe ketau tokoni mo poupou ki he ngaahi fonua `oku to ai e COVID-19.

‘Oku mahino foki e uesia lahi ‘ae ngaahi fakamatala ‘oku tuku mai mei he facebook moe ngaahi ma’u’anga fakamatala kehe pe (social media) ki he tu’unga hoha’a mo puputu’u ‘oku ‘iai e kakai e fonua.

‘Oku mahu’inga ke te fakapapau’i ‘a e ngaahi ma’u’anga faka- matala totonu mo falala’anga ‘oku te ma’u ke tokoni ki ho’o mou faitu’utu’uni pea mo e mateuteu ki he faingata’a ni. Ko e ngaahi fakamatala falala’anga mo tonu taha fekau’aki moe COVID-19 ‘e ala ma’u pe ia mei he Potungaue Mo’ui pe koe Pule’anga.

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy