CEO Potungaue Mo'ui (Facebook Launch)

‘Oku tau fakafeta’i kotoa pe he ngaahi tāpuaki ‘o e mo’ui kuo tau ‘inasi ai, pea mo e ngaahi fokotu’utu’u ngāue ‘oku fuesia he Pule’anga pehē ki he Potungāue Mo’ui pea mo e ngaahi Kupu Fekau’aki kotoa pē ke malu’i ai ‘a Tonga mei he faingata’a fakamāmani lahi ‘o e Kolonavailasi (COVID-19).

Ko e taha e ngaahi konga mahu’inga ‘i he Palani Ngāue Fakafonua ke tau’i ‘aki e faingata’a ni, ko e ngāue ki hono tufaki e ngaahi fakamatala (Risk Communication). ‘Oku matu’aki mahu’inga ke a’u e ngaahi fakamatala totonu, mahino pea taau mo fe’unga fekau’aki mo e faingata’a ni ki he kakai ‘o e Fonua, ‘I he taumu’a kenau ‘ilo lahi ange, fale’i pea ke tokonia mo fakataukei kinautolu kenau tali mo fai ha ngāue kenau hao mo malu ai mei he faingata’a ni. Kapau he ‘ikai malava ke hoko e fakakaukau ko ia, kae lahi ange e ma’u fakamatala mei ha ngaahi ma’u’anga fakamatala kehe ‘oku ‘ikai falala’anga mo ‘ikai mo’oni, pea ‘oku ne langa’i ai e hoha’a mo e puputu’u ‘a e kakai ‘o nau mama’o mei he ngaahi mo’oni’ime’a ‘oku hoko pea to e faingata’a ange ai e vā fengāue’aki.

Ko ia ‘oku ‘i ai e fiefia he malava ke fokotu’u e peesi ni, Facebook Page ma’ae Potungāue ke tukuatu e ngaahi fakamatala totonu, taau mo fe’unga ke tokonia e kakai e Fonua kenau ma’u e ‘ilo totonu pea kenau poupou mai ki he ngāue ‘oku fakahoko he Potungāue. He ‘ikai lava e Potungāue ke tu’u tokotaha, ka ‘oku fu’u fiema’u ho’o mou falala pea pehē ki ho’omou kau mai, he ko ‘etau tu’u fakataha ko e fu’u ivi mālohi ia ketau matu’uaki mo ikuna’i ai e faingata’a ni. Fakatauange ke hoko e peesi Facebook ni ko ha ma’u’anga fakamatala ke tokoni atu kiate kimoutolu pea kemou malu ai mei he COVID-19, pea kemou to e tokoni mai foki ki hono tufaki atu ke a’u ki he kakai kotoa e Fonua.

Tu’a ‘ofa atu,
Dr. Siale ‘Akau’ola
Chief Executive Officer (CEO) Potungāue Mo’ui

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy