Lea faka-tonga

Siakale 'o e Matatali

Malo 'etau ma'u e efiafi Tokonaki ko eni. Ko e tokoni eni ki he teuteu fakae'atamai mo fakaeloto...

ONGOONGO TUKU ATU (4 ‘Epeleli, 2020)

Ko e folau atu ki Fisi ‘a e kau ngaue fakafaifekau mei muli ‘a e Siasi ‘o Sisu Kalaisi 'o e Kau Ma'...

Senita Mo'ui Lelei 'a Mu'a

Fakamālō atu ki he ngāue tōtōivi ’a e Kau Tau ‘a ’Ene ’Afio ki hono fakalelei’i e Senitā Mo’ui...

FANONGONONGO FAKAFO'OU 'O E TAPUNI FAKATAPUTAPUI FAKAFONUA (3 'Epeleli 2020)

(Kupu 36 mo e 37 ’o e Lao ki hono Pule’i ’o e Me’a Fakafokifa 2007) Fakatatau ki he kupu 36 mo e...

CEO Potungaue Mo'ui (Facebook Launch)

‘Oku tau fakafeta’i kotoa pe he ngaahi tāpuaki ‘o e mo’ui kuo tau ‘inasi ai, pea mo e ngaahi fokotu...

'Eiki Minisita Mo'oui (Facebook Page Launch)

‘Oku tau fakafeta’i kotoa pe ki he ‘Otua ‘i he ‘Ene ‘ofa mo e tauhi kuo fai ma’a Tonga lolotonga e...

Talēkita 'o e Mo'ui - Dr. Siale 'Akau'ola (Facebook Page Launch Video)

Pōpoaki mei he Talēkita 'o e Mo'ui - Dr. Siale 'Akau'ola (Facebook Page Launch Video)

‘Eiki Minisitā 'o e Potungāue Mo'ui (Facebook Page Launch Video)

Pōpoaki mei he ‘Eiki Minisitā 'o e Potungāue Mo'ui - Hon. Associate Professor 'Amelia Afuha'amango...

NGAAHI TU'UTU'UNI FAKAPULE'ANGA MAHU'INGA

Koe’uhi ko e tō e mahaki fakamāmani lahi ko e COVID-19, ‘oku ngaue ai e Pule’anga ‘o Tonga ke ta’...

FAKAIKIIKI 'O E TOKOLAHI E KAKAI 'OKU LOLOTONGA KOLONITINI (28 Ma'asi 2020)

Koe toko 82 kuo faka‘atā mei he Kolonitini ( Toe toko 9) Koe toko 4 kuo faka‘atā mei he...