Lea faka-tonga

KO E MATEUTEU FAKA’ATAMAI KI HE FAKATAMAKI HOKO FAKAFOKIFAA

KO HONO PULE’I ( MANAGE) E ONGO MO E FAKAKAUKAU KULUKIA ( MAFATUKITUKI) ‘AKI ‘A HONO MAPULE’I E...

ONGOONGO TUKU ATU (9 ‘Epeleli, 2020)

‘Oku hokohoko atu pe ‘a e ako ‘a e ni’ihi ‘oku nau ngaue he kau’afonua ke mateuteu ange lolotonga e...

Fakataha e kau faiongoongo (7 'Epeleli 2020)

Fakataha e kau faiongoongo mo e CEO Potungaue Mo'ui Dr. Siale 'Akau'ola pehe kia Dr. Reynold '...

Fanofano Tene Malu'i Koe Mei He Coronavirus

Ko hono fakahoko totonu ko ia ‘o e FANOFANO, ‘oku fu’u mahu’inga ia ki hono tau’i ko ia ‘a e COVID-...

COVID-19 Fehu'i & Tali

Ko e ngaahi fehu’i ’eni mo e tali na’e fatu he Kautaha Mo’ui a Mamani (WHO) ke tokoni ki he...

ONGOONGO TUKU ATU (6 ‘Epeleli, 2020)

‘Oku fakamālō atu e Potungāue Mo’ui ki he kau faiongoongo ‘i he’enau tokoni ke tufaki atu e ngaahi...

Ko e ngaahi tokoni ki he kakai 'oku nau nofo pe mo'ua he NCDs

Ko e ngaahi fakamatala ke tokoni atu ki hono tokangaekina 'o kinautolu ‘oku mo'ua ‘i he mahaki '...

ONGOONGO TUKU ATU (5 ‘Epeleli, 2020)

Na’e me’a atu e ongo Sea ‘o e Komiti Fakafonua ‘oku ne tokanga’i e ngaahi fakatamaki fakafokifa Hon...

Fale'i ma'a e Kakai Fefine Feitama mo Fakahuhu

Ko e fale’i ma’ae kakai fefine feitama mo fakahuhu fekau'aki mo e COVID-19.

Siakale 'o e Matatali

Malo 'etau ma'u e efiafi Tokonaki ko eni. Ko e tokoni eni ki he teuteu fakae'atamai mo fakaeloto...

ONGOONGO TUKU ATU (4 ‘Epeleli, 2020)

Ko e folau atu ki Fisi ‘a e kau ngaue fakafaifekau mei muli ‘a e Siasi ‘o Sisu Kalaisi 'o e Kau Ma'...

News Letter / Advertisements

vacancy