Lea faka-tonga

COVID-19 Fehu'i & Tali

Ko e ngaahi fehu’i ’eni mo e tali na’e fatu he Kautaha Mo’ui a Mamani (WHO) ke tokoni ki he...

ONGOONGO TUKU ATU (6 ‘Epeleli, 2020)

‘Oku fakamālō atu e Potungāue Mo’ui ki he kau faiongoongo ‘i he’enau tokoni ke tufaki atu e ngaahi...

Ko e ngaahi tokoni ki he kakai 'oku nau nofo pe mo'ua he NCDs

Ko e ngaahi fakamatala ke tokoni atu ki hono tokangaekina 'o kinautolu ‘oku mo'ua ‘i he mahaki '...

ONGOONGO TUKU ATU (5 ‘Epeleli, 2020)

Na’e me’a atu e ongo Sea ‘o e Komiti Fakafonua ‘oku ne tokanga’i e ngaahi fakatamaki fakafokifa Hon...

Fale'i ma'a e Kakai Fefine Feitama mo Fakahuhu

Ko e fale’i ma’ae kakai fefine feitama mo fakahuhu fekau'aki mo e COVID-19.

Siakale 'o e Matatali

Malo 'etau ma'u e efiafi Tokonaki ko eni. Ko e tokoni eni ki he teuteu fakae'atamai mo fakaeloto...

ONGOONGO TUKU ATU (4 ‘Epeleli, 2020)

Ko e folau atu ki Fisi ‘a e kau ngaue fakafaifekau mei muli ‘a e Siasi ‘o Sisu Kalaisi 'o e Kau Ma'...

Senita Mo'ui Lelei 'a Mu'a

Fakamālō atu ki he ngāue tōtōivi ’a e Kau Tau ‘a ’Ene ’Afio ki hono fakalelei’i e Senitā Mo’ui...

FANONGONONGO FAKAFO'OU 'O E TAPUNI FAKATAPUTAPUI FAKAFONUA (3 'Epeleli 2020)

(Kupu 36 mo e 37 ’o e Lao ki hono Pule’i ’o e Me’a Fakafokifa 2007) Fakatatau ki he kupu 36 mo e...

CEO Potungaue Mo'ui (Facebook Launch)

‘Oku tau fakafeta’i kotoa pe he ngaahi tāpuaki ‘o e mo’ui kuo tau ‘inasi ai, pea mo e ngaahi fokotu...

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy2